Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN
CONSUMENTEN/BEDRIJVEN
Van:
donaldverfenbehang.nl 
Stobbeweg 22
2461EX Ter Aar
KvK-nummer 73560685

BTW Nummer ; NL8595.77.909.B.01


Inschrijving sinds 12-05-2011
hierna te noemen: DV&B

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Donaldverfendonald : de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is, of handelt in de
uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Donaldverfendonald en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking
tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, en de consument, natuurlijk persoon.
Of een persoon handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen (Toepasselijkheid)
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
de Donaldverfendonald en de consument waarop de Donaldverfenbehang deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
de Donaldverfendonald, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen van de Donaldverfenbehang zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product
waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Donaldverfenbehang is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen
geschiedt. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
3. Donaldverfenbehang kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien
de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk
verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte
dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is de Donaldverfenbehang daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
de Donaldverfendonald anders aangeeft.
5. Het aanbod
a.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
B. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
c.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van
de prijs;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
basistarief;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor
de consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt
tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Donaldverfendonald niet tot levering van een
deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van het
aanbod van de Donaldverfenbehang.
2. De overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
4.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige website omgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
7.Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of
diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via bezorgservice, of persoonlijk
afhalen op de door Donaldverfendonald vermelde locatie.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem
deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering
bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat
de Donaldverfendonald hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle
aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen de Donaldverfendonald en de consument bezorging overeen, dan geschiedt
bezorging van aankopen met verzendkosten, tenzij de Donaldverfendonald bij het sluiten
van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld.
De Donaldverfendonald behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging
afzonderlijk te factureren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan
de Donaldverfenbehang de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien de Donaldverfenbehang gegevens behoeft van de consument in het kader van
uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan
de Donaldverfendonald ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien de Donaldverfenbehang een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze
indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De
uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één
week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een
termijn dient de consument de Donaldverfenbehang schriftelijk ingebreke te stellen.
8. Donaldverfendonald heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
9. De aangeboden artikelen die speciaal naar de wensen van onze klanten besteld en/of op
kleur gemaakt worden en in de gewenste hoedanigheid of hoeveelheid geleverd worden, dit in
samenhang met de dan geldende prijs, kunnen pertinent niet worden geretourneerd. Besluit de
Donaldverfendonald om toch een artikel terug te nemen, dan geschiedt dit met overhandiging van
het betaling- of garantiebewijs door de consument.
Het betaling-- of garantiebewijs mag dan niet ouder zijn dan 2 weken vanaf aankoop van het
artikel. Aankopen van € 25,00 of minder niet geretourneerd worden.
In plaats van het betalingsbewijs krijgt de consument een tegoedbon, met daarop vermeld de
waarde van het geretourneerde artikel. Deze tegoedbon is in te wisselen voor andere artikelen
bij de Donaldverfenbehang, in hetzelfde jaar waarin het geretourneerde is aangekocht.
De tegoedbon is nimmer in te wisselen voor contant geld.
De retoursneringskosten zijn voor rekening van de klant en bedragen 1,5 maal de factor van de
oorspronkelijke verzendkosten, ook in het geval wanneer producten gratis zijn verzonden.
10.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,
omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
consument, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor
kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De
Donaldverfendonald zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De consument aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de
Verfdiscopunter gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Donaldverfendonald bevoegde persoon en de consument akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het
niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin
wanprestatie van de Donaldverfenbehang op en is voor de consument geen grond om de
overeenkomst op te zeggen.
12.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Donaldverfendonald een verzoek tot wijziging van
de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou
kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren
zaken.
13.Indien de consument in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens de Donaldverfenbehang gehouden is, dan is de consument aansprakelijk voor alle
schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de Donaldverfenbehang daardoor direct of
indirect ontstaan.
14.Indien de Donaldverfendonald bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs
overeenkomt, dan is de Donaldverfenbehang onder navolgende omstandigheden niettemin
gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder
voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de Donaldverfenbehang toekomende bevoegdheid
of een op de Donaldverfendonald rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de consument die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de Donaldverfendonald alsdan alsnog
bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren,
of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6 Garantie
1.De door de Donaldverfenbehang te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij
bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de consument zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het
gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De
Donaldverfendonald kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van
de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.Indien de door de Donaldverfenbehang verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde
werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak
ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen
alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten,
aan de consument in rekening gebracht worden.
3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik
na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de consument en / of
door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Donaldverfendonald, de consument
of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te
brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden
of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De
consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het
gevolg is van omstandigheden waar de Donaldverfenbehang geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme
regenval of temperaturen) et cetera.
4.De consument is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit
en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet
aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen
binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan de Donaldverfenbehang te worden gemeld. De
melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
de Donaldverfenbehang in staat is adequaat te reageren. De consument dient de donaldverfenbehang in
de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 weken na
levering mits de bestelde artikelen vorstvrij zijn bewaard.
6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal de donaldverfenbehang de
zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de consument, naar keuze van de Verfmax vervangen of zorgdragen voor
herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen
zaak aan de donaldverfenbehang te retourneren en de eigendom daarover aan
de donaldverfenbehang te verschaffen.
7. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg
van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van de donald verf en behang, de consument of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend
voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze
niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de
productaansprakelijkheid, dan is de donald verf en behang niet aansprakelijk voor de
daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 7 Monsters en modellen
1. Indien door de donald verf en behang een model of monster is getoond of verstrekt aan de
consument, dan staat de donaldverfenbehang er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt,
tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Kleurkaarten en
kleurwaaiers en elke vorm van het tonen van kleuren en kleurcodes gelden als wijze
van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. De donaldverfenbehang blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat
de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in
ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort
de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die
daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan
de donaldverfenbehang te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het
garantie- en/of betaalbewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk
bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de Verfmax met
inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de
garantietermijn is de donaldverfenbehang gerechtigd alle kosten voor reparatie of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te
brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht
tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken
te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de
de Verfmax op de wijze zoals door de Verfmax aangegeven.

Artikel 10 Risico-overgang
1.Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de consument over op
het moment waarop zaken in de macht van de consument worden gebracht.

Artikel 11 Prijsverhoging
1. Indien de donaldverfenbehang met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een
bepaalde prijs overeenkomt, is de donaldverfenbehang niettemin gerechtigd tot verhoging
van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de
de donaldverfenbehang rustende verplichting ingevolge de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden

Artikel 12 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant te worden voldaan, of overgemaakt
te worden op bankrekening van de Verfmax. Online aankopen dienen vooraf betaald te
worden via iDEAL.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door de donaldverfenbehang aan te geven wijze en in de valuta
waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege
in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van
de donaldverfenbehang en de verplichtingen van de consument jegens de Verfmax
onmiddellijk opeisbaar.
6. De donaldverfenbehang heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
de Verfmax kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
De donaldverfenbehang kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij
niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. De donaldverfenbehang is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig
nakomt.
-Na het sluiten van de overeenkomst de donaldverfenbehang ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat
de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is de donaldverfenbehang bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de donaldverfenbehang 
op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien de donaldverfenbehang de nakoming van
de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. De Verfmax behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de
tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van
15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien de Verfmax aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van de consument.
4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 Vrijwaringen
1. De consument vrijwaart de donaldverfenbehang  voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. De consument vrijwaart de donaldverfenbehang  voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan de Verfmax toerekenbaar is.
3. Indien de Verfmax uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
de consument gehouden de donaldverfenbehang zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de
donaldverfenbehang , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van de donaldverfenbehang en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de consument.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
de Verfmax zich de rechten en bevoegdheden voor die de donaldverfenbehang 
toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij
uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de donaldverfenbehang tot stand
gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of
(elektronische) bestanden, blijven eigendom van de donaldverfenbehang  , ongeacht of deze
aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door de Verfmax eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd
om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van de Verfmax worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
5. De donaldverfenbehang behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. De donaldverfenbehang behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. donaldverfenbehang heeft
het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook
voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie
van de consument ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Indien door de Verfmax geleverde zaken gebrekkig zijn, is de
aansprakelijkheid van de Verfmax jegens de consument beperkt tot hetgeen in
deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade,
dan wordt de aansprakelijkheid van  donaldverfenbehang beperkt tot herstel of
vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is de donaldverfenbehang niet aansprakelijk indien de
schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
donaldverfenbehang  of zijn ondergeschikten.
5. donaldverfenbehang is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van donaldverfenbehang aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Verfmax toegerekend
kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. De Verfmax is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige
stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
8. Indien de Verfmax aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van donaldverfenbehang beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order,
althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9. De aansprakelijkheid van de Verfmax is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 18 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop donaldverfenbehang geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor donaldverfenbehang niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Verfmax worden daaronder
begrepen.
3. donaldverfenbehang heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat donaldverfenbehang 
zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden
is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel donaldverfenbehang ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is donaldverfenbehang gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van donaldverfenbehang is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
donaldverfenbehang  het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen donaldverfenbehang en de consument is Nederlands recht
van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 21 Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verfmax
retourneren, conform de door de Verfmax verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 21a Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het
aangaan der overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
donaldverfenbehang  bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

Artikel 22 Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten
van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal donaldverfenbehang dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 23 Uitsluiting herroepingsrecht
1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door donaldverfenbehang  alleen worden uitgesloten indien donaldverfenbehang dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door donaldverfenbehang tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.
3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat
de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 24 De prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in BTW-tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan donaldverfenbehang producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar donaldverfenbehang 
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien donaldverfenbehang dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 25 Conformiteit en Garantie
1. donaldverfenbehang staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door donaldverfenbehang , fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet
niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen van donaldverfenbehang jegens donaldverfenbehang kan doen
gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Leiden.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.